Projektiranje, izdelava projektne dokumentacije, arhitektura, geodetske storitve, parceliranje, zakoličbe objektov, gradbeni nadzor
   
 
     
     
     
 
           
 
 

Projektiranje

   
 
• Urbanistični deli projektne dokumentacije
• Vodilne mape
• Izdelava projektne dokumentacije IP, PGD, PZI, PID, EL za vse faze projektov...
>> projektiranje
   
  Gradbeni nadzor
   
 
• nadzor pri izgradnji objektov za vse faze del
• organizacija tehničnih pregledov
>> gradbeni nadzor
 
Predstavitev podjetja
 
Podjetje TMD invest, d.o.o. Ptuj je bilo ustanovljeno v novembru 1992. Pričetek poslovanja je junij 1993, ko je bila izdana odločba o poslovanju. Na začetku poslovanja sta bili glavni dejavnosti podjetja projektiranje in strokovni nadzor nad izgradnjo objektov.
 
Podjetje je dejavnost pričelo s petimi redno zaposlenimi, ki so pokrivali projektiranje arhitekture in elektroinstalacij. Ostale faze projekta so pokrivali zunanji sodelavci.
Projektiranje, geodetske storitve, nadzor - TMD INVEST d.o.o.
 

V letu 2002 ima podjetje 13 redno zaposlenih, ki pokrivajo vse faze izdelave projektne dokumentacije in strokovnega nadzora.

SEDEŽ PODJETJA

Do leta 2000 je podjetje poslovalo v najetih prostorih. V letu 2000 pa je preseljeno v lastne prostore v prenovljeni stavbi v Prešernovi ulici 30 na Ptuju.

 
Projektiranje, geodetske storitve, nadzor - TMD INVEST d.o.o.
Opremljenost podjetja z ustrezno računalniško in programsko opremo je na dokaj visokem nivoju. V sklopu dejavnosti je tudi lastna fotokopirnica.
 
VIZIJA NADALJNEGA RAZVOJA

Podjetje bo sledilo razvoju tehnologije na področju projektiranja s posodabljanjem tehnološke in programske opreme.
Poskrbljeno je tudi za dodatno strokovno izobraževanje kadrov, ki se udeležujejo strokovnih seminarjev s tematiko svojega področja in sicer:
- požarna varnost
- varstvo pri delu
- gradbenih materialov
- javna naročila

Poleg tega sta že dva od projektantov v času zaposlitve v podjetju pridobila visoko strokovno izobrazbo, trije pa se dodatno še izobražujejo.

V nadaljnih letih podjetje ne predvideva bistvenega povečanja števila zaposlenih. Kaže se le potreba po dodatnih kadrih za področje projektiranja gradbenih konstrukcij in arhitekture.

 
Dejavnosti podjetja
 
Tekom let se je predmet poslovanja podjetja razširil, tako da pokriva naslednja področja:
 
• Projektiranje
• Izdelava geodetskih posnetkov
• Izdelava lokacijske dokumentacije
• Izdelava investicijske dokumentacije
• Izdelava projektne dokumentacije
• Gradbeni nadzor
• Organizacija tehničnih pregledov
• Nizke gradnje
• Zunanja ureditev
• Arhitektura
• Strojne instalacije
• Elektroinstalacije jakega in šibkega toka
• Posredovanje in svetovanje pri urejanju dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, itd.
 
             
 
TMD INVEST d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj, EU - Slovenija, Tel: 02/787-91-00, Fax: 02/787-91-11
Izdelava spletnih strani: Express Design